Het begrip Risico Inventarisatie en Evaluatie (met Plan van Aanpak), kortweg RI&E is een beetje een containerbegrip, die wel voor allerlei soorten risico inventarisaties wordt gebruikt.

Algemene RI&E

Eerst is er de algemene bedrijfs-RI&E, waarin de algemene risico’s binnen het bedrijf worden opgenomen. Het gaat daarbij om zaken als beeldschermwerk, aanwezigheid van hygiënische voorzieningen, trappen, orde en netheid, gedrag van medewerkers, overlegstructuren binnen het bedrijf, valgevaar, brandgevaar, enz. Maar ook veel aspecten van machineveiligheid, procesveiligheid of logistieke veiligheid kunnen hierin worden meegenomen als machines, processen of heftrucks binnen het bedrijf in beperkte mate aanwezig zijn, of wanneer er specifieke risico’s zijn die meer diepgang vragen.

In de praktijk hoort een algemene RI&E een redelijk goed beeld te geven van de op het bedrijf aanwezige risico’s. Deze algemene RI&E wordt vaak uitgevoerd door de bij het bedrijf werkende preventiemedewerker, maar uiteraard kan dit ook uitbesteed worden.

Een RI&E hoort uiteindelijk getoetst te worden door een gecertificeerde deskundige, die bepaalt of de RI&E goed is uitgevoerd en of deze de aanwezige risico’s voldoende afdekt. Als een bedrijf minder dan 25 medewerkers heeft, dan mag toetsing achterwege blijven indien er gebruik wordt gemaakt van een door de branche goedgekeurde software-tool.

Verdiepende RI&E

Als binnen een bedrijf meerdere en/of grotere machines aanwezig zijn, of wanneer processen of werkzaamheden extra gevaren kunnen opleveren, dan kan dit niet meer goed worden opgenomen in een algemene RI&E en zal er een verdiepingsslag moeten plaatsvinden door het uitvoeren van een specifieke RI&E die op het betreffende onderwerp is toegespitst.

Een verdiepende RI&E vraagt bijna altijd meer kennis van zaken en kan meestal niet door een preventiemedewerker worden uitgevoerd. Zo zal een machine-RI&E eigenlijk altijd uitgevoerd moeten worden door iemand met kennis van machineveiligheid, een proces-RI&E door iemand met kennis van procesveiligheid, het risico van gevaarlijke stoffen door een arbeidshygiënist en het risico van lichamelijke belasting door iemand met kennis van ergonomie.

RI&E of Risicobeoordeling?

Wat is het verschil tussen een Verdiepende RI&E van machines en de Risicobeoordeling van machines? In principe is er geen verschil. De begrippen worden dan ook wel door elkaar gebruikt. Dat werkt echter nogal eens verwarring in de hand, omdat met een RI&E meestal een algemene RI&E bedoeld wordt, die breder, maar oppervlakkiger is dan een verdiepende RI&E. Daarnaast is een machine-RI&E een regelmatig terugkerende wettelijke verplichting voor de bedrijven die machines in gebruikt hebben.

Een risicobeoordeling is vaak een incidentele beoordeling van de veiligheid van een machine of installatie. Daarnaast is een risicobeoordeling een verplichting bij de bouw van een nieuwe machine of bij een ingrijpende aanpassing van een bestaande machine, als onderdeel van de CE-markering.

Algemene RI&E:

  • Geeft een globaal beeld van de veiligheid op alle afdelingen binnen het bedrijf.

Verdiepende RI&E:

  • geldt voor specifieke gebieden die op het bedrijf veel voorkomen, zoals:
  • Machines
  • Gevaarlijke stoffen
  • Chemische processen
  • Ergonomie
  • Valgevaar
  • enz.