Beschikbare downloads

De huidige actuele machinerichtlijn 2006/42/EG bevat de wetgeving met betrekking tot de veiligheid van machines.
Machinerichtlijn 2006/42/EG.pdf

Bij de machinerichtlijn is door de EU een officiële gids uitgegeven, waarin de bepalingen van de Machinerichtlijn worden toegelicht en nader worden gespecificeerd. Deze gids is Engelstalig.
Gids Machinerichtlijn 2019-10 (Ed 2,2).pdf

De huidige EMC-richtlijn bevat de wetgeving met betrekking tot de elektromagnetische gevoeligheid van machines en apparatuur.
EMC richtlijn 2014/30/EU.pdf

Ook bij de EMC-richtlijn is een officiële gids uitgekomen met toelichtingen op deze richtlijn.
Gids EMC richtlijn 2018-03.pdf

Een in de machinebouw veel toegepaste richtlijn is de Richtlijn Drukapparatuur. In deze richtlijn worden voorschriften gegeven voor apparatuur onder druk van vloeistoffen of gassen (of lucht), zoals pneumatische en hydraulische systemen, maar ook verwarmingssystemen die onder druk kunnen komen te staan, of processystemen om vloeistoffen of gassen op te warmen.
Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.pdf

De algemene richtlijn voor machines en gereedschappen in de industrie is de Richtlijn Arbeidsmiddelen.
Richtlijn Arbeidsmiddelen 2009/104/EG.pdf

Onderstaande publicatie is een eigen publicatie, waarin veel problemen aan de orde komen die bij de inkoop van machines spelen. In deze publicatie wordt uitgebreid toegelicht hoe de wet- en regelgeving rondom het gebruik en de inkoop van machines in elkaar zit. Daarnaast worden allerlei problemen behandeld, waar men in de praktijk tegenaan loopt, zoals een nieuwe machine in een bestaande lijn, modificaties en aanpassingen aan machines en hoe daarmee omgegaan moet worden.

In deze publicatie zijn veel citaten geplaatst uit diverse bronnen, zoals onderzoeken van de Inspectie SZW, vakbladen en boeken. Tevens is hier het verslag in opgenomen van een uitgevoerde enquête onder 16 bedrijven, waaronder een aantal productiebedrijven en een aantal machineveiligheidsconsultants.

Wij wensen u hierbij veel leesplezier.
Focus op Veiligheid bij de inkoop van Machines.pdf

Onderstaande is een eigen publicatie, die gaat over een aantal problemen die zich in de eigen praktijk hebben voorgedaan in relatie tot samengestelde machines. De vraag is vaak wanneer er sprake is van een samengestelde machine. Dit artikel geeft antwoord op een aantal vragen die daarbij kunnen spelen.
Het artikel is verschenen in het vakblad ARBO van maart 2021.
Artikel Haken en ogen aan samengestelde machines – Arbo magazine maart 2021

Een deel van de hiernaast weergegeven downloads zijn op veel websites gratis beschikbaar, waaronder op die van de Europese Unie:
eur-lex.europa.eu.

De tekst van de Arbo-wet kunt u vinden op de website van de Nederlandse Overheid:
wetten.overheid.nl/arbowet.