Beschikbare downloads

Machinerichtlijn
De huidige actuele machinerichtlijn 2006/42/EG bevat de wetgeving met betrekking tot de veiligheid van machines.
Machinerichtlijn 2006/42/EG (2019).pdf

Bij de machinerichtlijn is door de EU een officiële gids uitgegeven, waarin de bepalingen van de Machinerichtlijn worden toegelicht en nader worden gespecificeerd. Deze gids is Engelstalig.
Gids Machinerichtlijn 2019-10 (Ed 2,2).pdf

EMC
De huidige EMC-richtlijn bevat de wetgeving met betrekking tot de elektromagnetische gevoeligheid van machines en apparatuur.
EMC richtlijn 2014/30/EU.pdf

Ook bij de EMC-richtlijn is een officiële gids uitgekomen met toelichtingen op deze richtlijn.
Gids EMC richtlijn 2018-03.pdf

Apparatuur onder druk
Een in de machinebouw veel toegepaste richtlijn is de Richtlijn Drukapparatuur. In deze richtlijn worden voorschriften gegeven voor apparatuur onder druk van vloeistoffen of gassen (of lucht), zoals pneumatische en hydraulische systemen, maar ook verwarmingssystemen die onder druk kunnen komen te staan, of processystemen om vloeistoffen of gassen op te warmen.
Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.pdf

Arbeidsmiddelen
De algemene richtlijn voor machines en gereedschappen in de industrie is de Richtlijn Arbeidsmiddelen.
Richtlijn Arbeidsmiddelen 2009/104/EG.pdf

Inkoop van machines
Onderstaande publicatie is een eigen publicatie, waarin veel problemen aan de orde komen die bij de inkoop van machines spelen. In deze publicatie wordt uitgebreid toegelicht hoe de wet- en regelgeving rondom het gebruik en de inkoop van machines in elkaar zit. Daarnaast worden allerlei problemen behandeld, waar men in de praktijk tegenaan loopt, zoals een nieuwe machine in een bestaande lijn, modificaties en aanpassingen aan machines en hoe daarmee omgegaan moet worden.

In deze publicatie zijn veel citaten geplaatst uit diverse bronnen, zoals onderzoeken van de Inspectie SZW, vakbladen en boeken. Tevens is hier het verslag in opgenomen van een uitgevoerde enquête onder 16 bedrijven, waaronder een aantal productiebedrijven en een aantal machineveiligheidsconsultants.

Wij wensen u hierbij veel leesplezier.
Focus op Veiligheid bij de inkoop van Machines.pdf

Samengestelde machines
Onderstaande is een eigen publicatie, die gaat over een aantal problemen die zich in de eigen praktijk hebben voorgedaan in relatie tot samengestelde machines. De vraag is vaak wanneer er sprake is van een samengestelde machine. Dit artikel geeft antwoord op een aantal vragen die daarbij kunnen spelen.
Het artikel is verschenen in het vakblad ARBO van maart 2021.
Artikel Haken en ogen aan samengestelde machines – Arbo magazine maart 2021

Afschermingen van machines – wat zegt de wetgeving
Er is veel onduidelijkheid over hoe omgegaan moet worden met afschermingen op machines, zoals luiken, deuren, kappen. Onderstaand document is een beknopte samenvatting van de eisen die hierover in de Machinerichtlijn zijn opgenomen, aangevuld met wat de officiële Gids hierover zegt. Daar is vervolgens nog enige toelichting op gegeven, zodat er wat meer duidelijkheid is over wat wel en niet de bedoeling is.
Let wel: het gaat hier om wettelijke eisen, die niet middels een risicobeoordeling omzeild kunnen worden.
Machine-afschermingen – eisen wetgeving

Een deel van de hiernaast weergegeven downloads zijn op veel websites gratis beschikbaar, waaronder op die van de Europese Unie:
eur-lex.europa.eu.

De tekst van de Arbo-wetgeving kunt u vinden op de website van de Nederlandse Overheid:
wetten.overheid.nl/arbowet

wetten.overheid.nl/arbobesluit

wetten.overheid/arboregeling