Algemene voorwaarden van PERIOS Technische Dienstverlening.

Geldig per 1 januari 2017

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij Voorwaarden.net.

1. Algemeen

1.1 Op elke overeenkomst is steeds de versie van toepassing die gold tijdens de totstandkoming van de betreffende overeenkomsten.

1.2 Alle offertes, overeenkomsten en contracten worden uitsluitend conform deze algemene voorwaarden afgesloten. Dit geldt ook voor het leveren van goederen aan en het verrichten van diensten voor een opdrachtgever en eventuele rechtshandelingen uitgevoerd door PERIOS Technische Dienstverlening ten behoeve van de opdrachtgever.

1.3 Alle bijkomende afspraken en andere afwijkende bepalingen zijn alleen rechtsgeldig voor een overeenkomst, levering of verrichting als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd, waarbij een algemene verwijzing door de opdrachtgever naar zijn eigen algemene voorwaarden door ons niet wordt erkend. In het geval van een dergelijke bevestigde afwijking blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden van kracht.

1.4 Een overeenkomst of contract komt tot stand uitsluitend door schriftelijke bevestiging door PERIOS Technische Dienstverlening van de schriftelijke opdracht.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1 Aanbiedingen, offertes en andere opgaven zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van twee maanden, tenzij dit in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Aanbiedingen, offertes en andere opgaven zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt, waarbij de opdrachtgever instaat voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie ten behoeve van de opdracht. PERIOS Technische Dienstverlening verplicht zich de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

3. Tarieven en prijzen

3.1 Alle tarieven en prijzen zijn in Euro en exclusief omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen.

3.2 Tarieven hebben betrekking op zowel werkuren als reisuren als kilometervergoedingen.

3.3 Tarieven en prijzen zijn vrijblijvend en worden slechts vastgesteld bij de opdrachtbevestiging en hebben uitsluitend betrekking op de in de opdrachtbevestiging vermelde werkzaamheden en tijdsduur en leveringen. Overige reis- en verblijfs- en andere onkosten worden op declaratiebasis berekend en vallen buiten de tarieven en prijzen die betrekking hebben op de opdracht.

3.4 PERIOS Technische Dienstverlening is niet gebonden aan eerdere met de opdrachtgever overeengekomen prijzen of tarieven.

4. Betalingscondities

4.1 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij het ontbreken van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen dertig dagen na de factuurdatum betalen.

4.2 PERIOS Technische Dienstverlening zal maandelijks de factuur ter betaling indienen bij de opdrachtgever. Deze factuur zal zodanig gespecificeerd zijn dat opdrachtgever inzicht verkrijgt in de samenstelling van het factureerde bedrag, waarbij ten behoeve van opdrachtgever gemaakte onkosten eveneens op deze factuur worden gedeclareerd.

4.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd ingevolge art.119a Boek 6 BW. Deze rente wordt halfjaarlijks vastgesteld in het kader van de wet op de betalingsachterstanden bij handelstransacties.

4.4 Reclames betreffende de factuur moeten binnen 10 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor de opdrachtgever.

4.5 PERIOS Technische Dienstverlening is gerechtigd om de dienstverlening op te schorten of te beëindigen en overeenkomsten geheel of gedeeltelijk ontbonden te achten indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, onverminderd het recht van PERIOS Technische Dienstverlening om van de opdrachtgever vergoeding te vorderen van schaden, (on-)kosten en renten.

4.6 Onafhankelijk van artikel 4.5 kan, indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, de vordering uit handen worden gegeven. Voor alle kosten die gemaakt worden om het verschuldigde bedrag te innen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder die voor juridische bijstand, is de opdrachtgever de kosten verschuldigd volgens het actuele wettelijke Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

5. Opdracht en uitvoering

5.1 PERIOS Technische Dienstverlening verzamelt de gegevens die betrekking hebben op de opdracht tijdens gesprekken met de opdrachtgever en stelt op basis hiervan de strekking van de opdracht vast, die schriftelijk wordt verstrekt aan de opdrachtgever, waarna de opdrachtgever schriftelijk de opdracht bekrachtigt en aan PERIOS Technische Dienstverlening doet toekomen. PERIOS Technische Dienstverlening bevestigt deze opdracht middels een schriftelijke opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever.

5.2 Ten behoeve van de uitvoering van een opdracht zal de opdrachtgever tijdig alle medewerking, ondersteuning en informatie verlenen en kantoor- en andere faciliteiten beschikbaar stellen die PERIOS Technische Dienstverlening redelijkerwijs nodig acht voor een goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever zal hiervoor geen kosten in rekening brengen aan PERIOS Technische Dienstverlening. Indien de opdrachtgever hierbij in gebreke blijft of hierbij niet handelt overeenkomstig de afspraken heeft PERIOS Technische Dienstverlening het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten en de voor haar ontstane kosten in rekening te brengen.

5.3 De werkzaamheden ten behoeve van de opdracht vinden zo mogelijk plaats ten kantore van PERIOS Technische Dienstverlening. In overleg vinden deze werkzaamheden plaats bij de opdrachtgever waarbij reisuren en kilometers worden vergoed volgens de geldende tarieven.

5.4 PERIOS Technische Dienstverlening is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens noch voordat de overeenkomst tot stand komt, noch tijdens de uitvoering van de opdracht. Evenmin is PERIOS Technische Dienstverlening aansprakelijk voor schade of extra kosten indien de opdrachtgever onjuiste, onvolledige of gebrekkige informatie of andere zaken verstrekt die betrekking hebben op de opdracht.

5.5 Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever of door PERIOS Technische Dienstverlening gebeurt uitsluitend in onderling overleg. PERIOS Technische Dienstverlening is niet aansprakelijk voor verrichte werkzaamheden door of adviseringen van derden ten behoeve van de opdrachtgever.

5.6 PERIOS Technische Dienstverlening zal eigen kennis, gegevens, informatie en ervaring zo goed mogelijk inzetten ten behoeve van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht en zal naar beste vermogen het beoogde resultaat van de opdracht trachten te bereiken. Dit wordt echter niet aan de opdrachtgever gegarandeerd.

5.7 De opdrachtgever zal de door PERIOS Technische Dienstverlening verrichte werkzaamheden op urenbasis en gemaakte reisuren en kilometers vergoeden tegen de overeengekomen tarieven, tenzij overeengekomen is dat voor de uitvoering van de opdracht een vast bedrag zal worden betaald ongeacht de door PERIOS Technische Dienstverlening hieraan bestede uren en gemaakte kilometers en andere onkosten.

5.8 Ten behoeve van de continuïteit van de dienstverlening zal PERIOS Technische Dienstverlening in geval van ontstentenis alle benodigde en door opdrachtgever gewenste informatie met betrekking tot de opdracht ter beschikking stellen aan een door de opdrachtgever nader aangewezen dienstverlener.

6. Wijziging of aanvulling van de opdracht

6.1 Indien PERIOS Technische Dienstverlening met voorafgaande instemming of op verzoek van de opdrachtgever werkzaamheden en dergelijke heeft verricht of onkosten heeft gemaakt die buiten de overeengekomen opdracht vallen dan zullen deze door opdrachtgever worden vergoed aan PERIOS Technische Dienstverlening volgens de geldende tarieven. PERIOS Technische Dienstverlening kan hiervoor een aanvullende schriftelijke opdracht verlangen.

6.2 PERIOS Technische Dienstverlening is niet verplicht werkzaamheden en dergelijke te verrichten of onkosten te maken die buiten de overeengekomen opdracht vallen.

6.3 De opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van of aanvullingen op de opdracht de voltooiing hiervan kan worden beïnvloed, evenals de wederzijdse verantwoordelijkheden.

7. Beëindiging van de opdracht

7.1 Een opdracht wordt als beëindigd beschouwd als beide partijen van mening zijn dat de opdracht naar behoren is voltooid en alle bijbehorende zaken zijn afgehandeld. Hierop zal PERIOS Technische Dienstverlening de eindafrekening opstellen en factureren waarop de opdrachtgever deze volgens artikel 4 zal voldoen.

7.2 Beide partijen kunnen de opdracht voortijdig eenzijdig beëindigen, indien de uitvoering van de opdracht niet meer in redelijkheid kan plaatsvinden conform de opdracht, wat schriftelijk en gemotiveerd aan de andere partij dient te worden medegedeeld. Indien de opdrachtgever tot beëindiging besluit heeft PERIOS Technische Dienstverlening het recht om alle ten behoeve van de opdrachtsbeëindiging gemaakte uren en onkosten aan de opdrachtgever te factureren waarop de opdrachtgever deze volgens artikel 4 zal voldoen.

7.3 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen zoals elders in deze voorwaarden en met betrekking tot de opdracht niet of niet volledig of niet tijdig nakomt heeft PERIOS Technische Dienstverlening het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk ontbonden te achten, hetgeen schriftelijk ter kennis van de opdrachtgever wordt gesteld, waarbij PERIOS Technische Dienstverlening het recht heeft om alle ten behoeve van de opdrachtsbeëindiging gemaakte uren en onkosten aan de opdrachtgever te factureren waarop de opdrachtgever deze volgens artikel 4 zal voldoen.

7.4 Bij faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever heeft PERIOS Technische Dienstverlening het recht de opdracht als beëindigd te beschouwen, zonder hiervoor tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

8. Overmacht

8.1 Onder overmacht voor PERIOS Technische Dienstverlening wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid.

8.2 In geval van overmacht hebben beide partijen het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur van de overmacht of te beëindigen wanneer de situatie van overmacht langer dan een maand heeft geduurd waarbij de andere partij hiervan schriftelijk in kennis wordt gesteld.

8.3 In geval van overmacht van PERIOS Technische Dienstverlening waarin deze situatie langer dan een maand heeft geduurd en de opdracht wordt door een van beide partijen beëindigd dan is PERIOS Technische Dienstverlening niet verplicht tot schadevergoeding ontstaan ten gevolge van de beëindiging van de opdracht.

8.4 In geval van opschorting of beëindiging van de opdracht ten gevolge van overmacht van een van beide partijen is de opdrachtgever gehouden tot betaling van alle tot aan het moment van schriftelijke kennisgeving van opschorting of beëindiging door PERIOS Technische Dienstverlening verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten.

9. Aansprakelijkheid

9.1 PERIOS Technische Dienstverlening is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die rechtstreeks het gevolg is van aan haar toerekenbare tekortkomingen, behalve overmacht, indien de opdrachtgever PERIOS Technische Dienstverlening hiervan onverwijld en zo gedetailleerd mogelijk onderbouwd schriftelijk in kennis stelt en PERIOS Technische Dienstverlening de gelegenheid krijgt om de onvolkomenheden binnen redelijke termijn te herstellen.

9.2 De aansprakelijkheid van PERIOS Technische Dienstverlening is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering voor de betreffende schade wordt uitgekeerd. Indien PERIOS Technische Dienstverlening aansprakelijk is doch de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de facturen die betrekking hebben op de opdracht tijdens de uitvoering waarvan de schade is ontstaan, echter tot een maximum van € 7500,-.

9.3 Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gemiste besparingen, schade door stagnatie en gederfde winst is PERIOS Technische Dienstverlening uitdrukkelijk niet aansprakelijk.

10. Vertrouwelijkheid

10.1 Alle informatie zal door beide partijen als vertrouwelijk worden beschouwd indien dit door een van beide partijen als zodanig is aangemerkt. Overigens zullen alle gegevens en informatie die betrekking hebben op de opdracht en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen door PERIOS Technische Dienstverlening ook als zodanig worden beschouwd.

10.2 PERIOS Technische Dienstverlening heeft het recht de naam van de opdrachtgever en de globale omschrijving van de opdracht te gebruiken als referentie ten behoeve van reclamedoeleinden.

11. Intellectueel eigendom

11.1 Alle van PERIOS Technische Dienstverlening afkomstige of door haar ontworpen of gebruikte modellen, rapporten, werkwijzen, methoden, technieken etcetera die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht evenals alle rechten van intellectuele aard zijn en blijven eigendom van PERIOS Technische Dienstverlening. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem uitdrukkelijk worden toegekend.

12. Recht en geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en PERIOS Technische Dienstverlening is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen tussen de opdrachtgever en PERIOS Technische Dienstverlening zijn uitsluitend aanwezig indien een van de partijen dit schriftelijk ter kennis van de andere partij heeft gesteld.

12.3 Geschillen die mochten ontstaan tussen de opdrachtgever en PERIOS Technische Dienstverlening met betrekking tot een tussen hen overeengekomen opdracht zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

12.4 Met betrekking tot geschillen kunnen beide partijen ook arbitrage overeenkomen omtrent de wijze waarvan zij nadere regels zullen vaststellen.

De Algemene Voorwaarden van PERIOS Technische Dienstverlening vindt u in depot bij:


Klik op de knop om de Algemene Voorwaarden te downloaden.