Verplichte RI&E vanuit de Arbowet

Overal waar gewerkt wordt lopen mensen risico’s. De wetgeving stelt de werkgever verantwoordelijk voor de risico’s die werknemers binnen een bedrijf lopen. Werknemers moeten immers de hen door die werkgever opgedragen taken vervullen met de arbeidsmiddelen die diezelfde werkgever hen ter beschikking stelt. In Nederland zijn die verantwoordelijkheden in de Arbowet vastgelegd. Op de pagina Downloads vind u een link naar Arbowet en kunt u de Richtlijn Arbeidsmiddelen downloaden.

In artikel 3 van de Arbowet wordt de werkgever opgedragen om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en daarvoor een beleid te voeren, dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

In artikel 8 wordt de werkgever opgedragen om ervoor te zorgen dat werknemers doeltreffend worden geïnformeerd over de te verrichten werkzaamheden en over de daaraan verbonden risico’s en tegelijk ook over de maatregelen die erop gericht zijn om deze risico’s te voorkomen of te beperken. Daarbij moet de werkgever er ook op toezien dat de voorschriften die hij hiervoor opstelt ook daadwerkelijk worden nageleefd en dat voorgeschreven beschermingsmiddelen op de juiste manier worden gebruikt.

In artikel 5 van de Arbowet stelt de wetgever dat de werkgever in het kader van een goed Arbobeleid de risico’s die de werknemers lopen bij het werk dat ze moeten doen worden geïnventariseerd en geëvalueerd. Dit moet worden opgeschreven.

Ook moet de RI&E regelmatig herzien worden, in ieder geval wanneer werkmethoden wijzigen of wanneer aanpassingen in het bedrijf worden gedaan, wanneer er uitbreiding plaatsvindt of er gebruik gaat worden gemaakt van bijzondere categorieën van mensen (stagelopers, minder-validen, mensen die het Nederlands niet voldoende beheersen, enz.)

Plan van Aanpak

Daarnaast moet er een Plan van Aanpak (PvA) worden opgesteld waarin wordt aangegeven hoe die risico’s kunnen worden verlaagd tot een acceptabel niveau en binnen welke termijn dat gereed zal zijn. Ook zal er een verantwoordelijke voor de uitvoering benoemd moeten worden. Dit PvA is niet vrijblijvend en zal bij een bezoek van de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) vrijwel altijd ter sprake komen.

De werkgever moet ervoor zorgen dat elke werknemer kennis kan nemen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie, inclusief het Plan van Aanpak.

Een algemene Risico Inventarisatie en Evaluatie, inclusief Plan van Aanpak, kortweg RI&E, is dus voor elk bedrijf een verplichting vanuit de Arbowet.

Maar vaak zijn er op bedrijven specifieke risico’s aanwezig, die niet goed middels een algemene RI&E te vangen zijn. Hiervoor zal dan een verdiepende RI&E opgesteld moeten worden.

Tankbordessen zijn nogal eens onveilig, wat in de RI&E meegenomen hoort te worden.

De RI&E moet melding maken van onbereikbare brandveiligheidsvoorzieningen.