LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

PERIOS Technische Dienstverlening - Risicoanalyse

Risicoanalyse

Algemeen

Op de pagina over het CE-traject komt naar voren dat de Risicoanalyse onderdeel uitmaakt van dit traject. Dit is eigenlijk altijd nodig. Ook wanneer er gebruik kan worden gemaakt van de juiste normen, is vaak toch een aparte risicoanalyse van belang. Dit loopt dan via een verificatie aan de toegepaste richtlijn en wordt meestal aan de hand van een aparte norm uitgevoerd.

Het is van belang om zo vroeg mogelijk in het traject, al bij het ontwerpen van het product, rekening te houden met de CE-markering en daarom al in een vroeg stadium een risicoanalyse uit te voeren. Er kunnen dan nog relatief eenvoudig wijzigingen en verbeteringen worden doorgevoerd.

Uitvoering

Door middel van een risicoanalyse wordt in kaart gebracht hoe groot de risico's zijn die verbonden zijn aan een bepaalde machine of bepaald product.
Om deze risicoanalyse te kunnen maken wordt eerst gekeken naar de gevaren die aan de machine of het product zitten aan de hand van de relevante richtlijnen. Vervolgens wordt voor elk gevaar nagegaan hoe groot het risico voor het betreffende gevaar is. Uit de grootte van dit risico wordt dan bepaald of er maatregelen nodig zijn om dit risico te beperken.
Een belangrijke maatregel is het doorvoeren van wijzigingen in het ontwerp van de machine of het product. Als dit niet mogelijk is dan zal er gezocht moeten worden naar alternatieven die kunnen liggen op het gebied van afscherming, beveiliging, waarschuwing of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De bovenstaande volgorde geeft ook de belangrijkheid weer, zoals die in de belangrijke norm EN-ISO 12100 wordt aangegeven.

Maatregelen

Er zijn verschillende methoden van risicoanalyse en de keuze is vaak afhankelijk van omstandigheden en persoonlijke voorkeuren. De persoonlijke inkleuring is bij de uitvoering van de risicoanalyse uiteraard sterk aanwezig en hieruit vloeien dan ook regelmatig de nodige discussies voort over de zwaarte en impact van te nemen maatregelen. Het zijn altijd inschattingen die gemaakt worden voor alle factoren van de risicoanalyse waarbij aan elke afzonderlijke factor een waarde wordt toegekend.

Op basis van de uitkomst van de risicoanalyse zullen er praktisch uitvoerbare maatregelen genomen moeten worden. Die maatregelen zullen zwaarder zijn naarmate de uitkomsten van de risicoanalyse ongunstiger zijn. Degene die de risicoanalyse uitvoert zal de uitkomsten dan ook goed moeten kunnen onderbouwen, maar zal daarmee ook al in de richting van een goede oplossing kunnen wijzen.

WEBCOMP online media