LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

PERIOS Technische Dienstverlening - Introductie

Introductie

Wetgeving

De Europese Unie vaardigt steeds meer wetgeving uit, die ook in Nederland van kracht is. Een deel van deze wetgeving heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven. De regelgeving rond de veiligheid en gezondheid van werknemers speelt hierbij een voorname rol en de richtlijnen (= wetgeving) voor de CE-markering zijn hier een onderdeel van. Maar wel een onderdeel met verstrekkende gevolgen, met name voor machinebouwers en bedrijven die deze machines (gaan) gebruiken.

Binnen de EU zijn inmiddels vele richtlijnen van kracht die betrekking hebben op de CE-markering. Een aantal van deze richtlijnen hebben betrekking op machines en installaties zoals die binnen productiebedrijven in gebruik zijn of komen. Daarbij gaat het dan met name om de Machinerichtlijn, de Laagspanningsrichtlijn, de EMC-richtlijn, de richtlijn voor drukapparatuur en de ATEX-richtlijn. Al deze richtlijnen zijn opgenomen in de Nederlandse wetgeving en de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) controleert hierop en handhaaft waar nodig.

Veiligheid en gezondheid

Bij CE-markering draait het allemaal om Veiligheid en Gezondheid.
De wetgever stelt degene die de CE-markering aanbrengt verantwoordelijk voor de veiligheid van de machine, de installatie of het apparaat en legt daar ook de bewijslast neer. Het is dus zaak om in een zo vroeg mogelijk stadium al rekening te houden met maatregelen voor een veilig gebruik van de machine. Dit geldt zowel voor de bouwer als voor de (toekomstige) gebruiker, maar ook voor de importeur die van buiten de EU importeert. De bouwer moet al bij het ontwerp rekening houden met een veilig gebruik van de machine, maar moet ook risicoanalyses opstellen en op basis hiervan maatregelen nemen. Dit wordt vervolgens allemaal gedocumenteerd en onderdeel van het Technisch Constructie Dossier, samen met alle overige documenten die relevant zijn voor een veilig gebruik en de gebruikershandleiding. Dit zogenaamde TCD kan dan later het bewijs leveren dat de fabrikant er alles aan heeft gedaan om een veilige machine te bouwen. Vervolgens kan dan de verklaring worden opgesteld waarin de fabrikant aangeeft dat de machine aan alle relevante richtlijnen voldoet en tenslotte kan de CE-markering worden aangebracht.

CE-traject tijdig starten

De praktijk wijst uit dat er met betrekking tot de CE-markering ontzettend veel (denk)fouten worden gemaakt, zowel door machinebouwers, importeurs als eindgebruikers. Vaak komt het CE-markeringstraject pas aan de orde als de machine of de productielijn in gebruik moet worden genomen. Het is dan echter vele malen lastiger om het CE-traject goed af te ronden. Eigenlijk dient CE-markering al vanaf het offerte-stadium onderdeel van het project te zijn.

Samengestelde installatie

Een extra aandachtspunt is de samengestelde installatie.
Wanneer bijvoorbeeld een productielijn of installatie uit meerdere componenten of gekoppelde min of meer losse machines bestaat die allemaal aangestuurd worden door een centrale besturingsunit, dan wordt dit voor de CE-markering gezien als 1 machine. Deze machine moet dan als geheel het CE-traject doorlopen en krijgt eigenlijk ook maar 1 CE-markering. Hierin ligt de volgende valkuil: de producenten van de te installeren delen beschouwen hun deel vaak als een inbouwonderdeel en niet als een zelfstandige machine (ook al kan deze bijna als zelfstandige machine functioneren). Ook in te bouwen machines moeten het CE-traject doorlopen, maar worden geleverd met een zogenaamde 'fabrikantenverklaring' (IIB-verklaring).
In de praktijk is de samenbouwer vaak de eindgebruiker zelf, waarmee hij zich (vaak onbewust) verantwoordelijk maakt voor de CE-markering van de hele samengestelde lijn.
 

WEBCOMP online media